POLITYKA PRYWATNOŚCI

z dnia 04.08.2023

dla serwisu internetowego WWW.LEBKO.PL

I. INFORMACJE OGÓLNE

Czym jest polityka prywatności?

Polityka prywatności to zbiór informacji dotyczących zasad i warunków, na jakich funkcjonuje nasz serwis internetowy, z którego zasobów aktualnie korzystasz. W tym dokumencie zawarte są także informacje o sposobie postępowania z Twoimi danymi osobowymi oraz pouczenia dotyczące Twoich praw związanych z danymi osobowymi.

Czy polityka prywatności jest umową albo regulaminem?

Nie. Polityka prywatności ma być dla Ciebie jedynie źródłem informacji i jej celem jest zapewnienie Ci możliwości sprawnego wykonania przysługujących Ci praw.

Gdzie jest dostępna polityka prywatności?

Polityka prywatności jest zawsze dostępna w serwisie internetowym i może być przez Ciebie w każdym czasie odczytana. Treść polityki prywatności może być przez Ciebie także pobrana i utrwalona, w szczególności poprzez jej wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.

Czy polityka prywatności może ulec zmianie?

Dynamiczny rozwój technologii i standardów tworzenia oraz prowadzenia serwisów internetowych może spowodować konieczność aktualizacji polityki prywatności. Zmiany mogą być również wymuszone przez nowe prawo lub dodatkowe wymogi, jakich spełnienia oczekują zewnętrzni dostawcy usług, z których korzysta ten serwis internetowy.

Gdy wystąpi konieczność aktualizacji polityki prywatności, poinformujemy Cię o tym z odpowiednim wyprzedzeniem i przedstawimy uzasadnienie dla wprowadzonych zmian.

Od kiedy obowiązuje polityka prywatności?

Polityka prywatności obowiązuje z chwilą jej opublikowania w naszym serwisie internetowym. Dokładamy najwyższych starań, aby ten dokument był zawsze aktualny i zawierał wyczerpujące informacje oraz pouczenia. W nagłówku polityki prywatności znajduje się też informacja o dacie umieszczenia aktualnej wersji w naszym serwisie internetowym.

Co zrobić w przypadku, gdy mam pytania dotyczące polityki prywatności?

Wystarczy, że skontaktujesz się z nami za pośrednictwem adresu Kontakt@lebko.pl, a my niezwłocznie odpowiemy na Twoje pytania lub udzielimy Ci niezbędnych pouczeń.

Co w przypadku, gdy nie akceptuję polityki prywatności w całości lub w części?

W takim przypadku powinieneś niezwłocznie zaprzestać korzystania z serwisu internetowego.

II. ADMINISTRATOR

Do kogo należy serwis internetowy i kto nim zarządza?

Serwis internetowy prowadzi Administrator tj. Pan Jan Łebko prowadzący działalność gospodarczą jako Sklep Branży Przemysłowej Części Zamiennych do Ciągników i Maszyn Rolniczych Jan Łebko z siedzibą w Tarnogrodzie pod adresem: ul. Nadstawna 5, 23-420 Tarnogród, NIP 8651221663

Gdzie mogę zweryfikować poprawność lub aktualność danych Administratora?

Dane Administratora możesz sprawdzić w Krajowym Rejestrze Sądowym dostępnym online pod adresem https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dostępnej online pod adresem https://aplikacja.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx

Jak mogę skontaktować się z Administratorem?

We wszystkich sprawach możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@lebko.pl, dzwoniąc na numer +48 782 462 000 lub przesyłając list na adres naszej siedziby ul. Nadstawna 5, 23-420 Tarnogród. Koszty korzystania przez Ciebie ze środków komunikowania się na odległość odpowiadają zwykle stosowanym i są uzależnione od cennika operatora. Dostępne w serwisie internetowym regulaminy i inne dokumenty mogą także przewidywać dodatkowe sposoby skontaktowania się z Administratorem w poszczególnych sprawach.

Jakie prawne obowiązki ciążą na Administratorze?

Administrator wykonuje wszystkie obowiązki, jakie wynikają z przepisów prawa, a w szczególności wynikające z:

    • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.);

    • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344);

    • ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.);

    • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) (dalej „RODO”).

Czy Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych?

Nie. Administrator samodzielnie wykonuje wszystkie prawa i obowiązki związane ze zbieraniem, przechowywaniem, ochroną i przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Kto z ramienia Administratora ma dostęp do moich danych osobowych?

Dostęp do Twoich danych osobowych posiadają jedynie upoważnione osoby oraz podmioty, które na podstawie odrębnych umów przetwarzają Twoje dane osobowe jako nasi procesorzy.

III. DANE OSOBOWE

Czym są dane osobowe?

Zgodnie z art. 4 pkt. 1 RODO "dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Jakie przepisy regulują sposób postępowania z moimi danymi osobowymi?

Są to RODO, ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz inne akty prawne.

Jakimi zasadami kieruje się Administrator podczas zbierania i przetwarzania moich danych osbowych?

Oto lista przestrzeganych przez nas zasad wraz z podaniem podstawy prawnej, z której one wynikają oraz opisem, w jaki sposób te zasady stosujemy w praktyce:

    1. Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość (Art. 5 pkt 1 ppkt. a RODO) – dokładamy najwyższej staranności, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych następowało zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób dla Ciebie przejrzysty.

    2. Ograniczenie celu (Art. 5 pkt 1 ppkt. b RODO) – dokładamy najwyższej staranności, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych następowało w konkretnych, wyraźnych, prawnie uzasadnionych i zrozumiałych dla Ciebie celach.

    3. Minimalizowanie danych (Art. 5 pkt 1 ppkt. c RODO) – dokładamy najwyższej staranności, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych następowało jedynie w niezbędnym zakresie.

    4. Prawidłowość (Art. 5 pkt 1 ppkt. d RODO) – dokładamy najwyższej staranności, aby zebrane przez nas Twoje dane osobowe były prawidłowe i adekwatne do celów ich przetwarzania. Nasze ewentualne błędy niezwłocznie korygujemy, usuwając Twoje dane osobowe lub dokonując ich sprostowania.

    5. Ograniczenie przechowywania (Art. 5 pkt 1 ppkt. e RODO) – dokładamy najwyższej staranności, aby zebrane przez nas Twoje dane osobowe nie były przetwarzane przez okres dłuższy niż jest to absolutnie niezbędne.

    6. Integralność i poufność (Art. 5 pkt 1 ppkt. f RODO) – stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić, że zebrane przez nas Twoje dane osobowe są bezpieczne i przetwarzane jedynie w sposób zgodny z prawem.

    7. Rozliczalność (Art. 5 pkt 2 RODO) – stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby w razie potrzeby móc wykazać, że przestrzegamy powyższych zasad.

Jakie dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w związku z moją aktywnością w serwisie internetowym?

W zależności od podjętych przez Ciebie działań (np.: wysłanie zapytania, zapis na newsletter, dokonanie zakupu) Administrator może zwrócić się do Ciebie z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie następujących danych osobowych:

    • imię i nazwisko;

    • adres do doręczeń;

    • nazwa prowadzonej działalności gospodarczej;

    • numer NIP;

    • adres e-mail;

    • numer telefonu;

    • numer konta bankowego.

Chcę cofnąć zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, ale nie wiem, jakie będzie to miało konsekwencje.

W każdej chwili możesz cofnąć udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i nie będzie miało to dla Ciebie żadnych negatywnych skutków, a w szczególności finansowych. Wykonanie przez Ciebie tego prawa nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem naszych działań, które dotyczyły Twoich danych osobowych, podjętych przed wycofaniem przez Ciebie wspomnianej zgody. Musisz również pamiętać, że z chwilą wycofania zgody tracisz możliwość dostępu do niektórych funkcjonalności serwisu internetowego, z których korzystanie jest możliwe jedynie na podstawie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Czy wniesienie przeze mnie sprzeciwu zawsze spowoduje, że Administrator zaprzestanie przetwarzania moich danych osobowych?

Tak, jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas na potrzeby marketingu bezpośredniego, a w tym profilowania.

Jeżeli jednak Twój sprzeciw jest związany z Twoją szczególną sytuacją, to w pewnych przypadkach możemy nadal przetwarzać Twoje dane osobowe, jeżeli wykażemy istnienie podstaw do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Czy moje dane osobowe są bezpieczne?

Tak. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić Twoim danym osobowym bezpieczeństwo. W szczególności Twoje połączenie z serwisem internetowym jest szyfrowane przy użyciu certyfikatu SSL.

Kiedy Administrator może zbierać i przetwarzać moje dane osobowe?

RODO przewiduje wiele przypadków, kiedy przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, ale my korzystamy z Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach i z powołaniem się na poniżej wskazaną podstawę prawną:

    1. Wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (Art. 6 pkt 1 ppkt. a RODO), co jest niezbędne do udzielenia Ci rabatu lub przesłania kodu promocyjnego, zamówionej informacji handlowej, nawiązania z Tobą kontaktu telefonicznego w celach handlowych, podejmowania innych działań z zakresu marketingu bezpośredniego, stosowania przez nas cookies w serwisie internetowym, umożliwienia Ci pozostawienia opinii lub komentarza w serwisie internetowym, korzystania z czatu, formularza kontaktowego i innych narzędzi do komunikacji z Administratorem;

    2. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy (Art. 6 pkt 1 ppkt. b RODO), co jest niezbędne do wykonania zawartej przez Ciebie umowy, rozpatrzenia Twojej reklamacji lub innych roszczeń, nawiązania z Tobą kontaktu telefonicznego w celach związanych z zawartą umową lub zgłoszonymi przez Ciebie roszczeniami;

    3. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na nas jako na Administratorze (Art. 6 pkt 1 ppkt. c RODO), co jest niezbędne do rozpatrzenia Twojej reklamacji lub innych roszczeń, tworzenia baz i zbiorów związanych z obowiązkami wynikającymi z RODO lub innych ustaw, wystawienia dla Ciebie faktury/rachunku, wykonania przez Administratora innych obowiązków wynikających z prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości i im podobnych;

    4. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez nas jako Administratora (Art. 6 pkt 1 ppkt. f RODO), które każdorazowo będziemy Ci wskazywać w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w tym trybie.

Jakie przysługują mi prawa związane z moimi danymi osobowymi?

RODO zawiera bardzo wiele przepisów, które mają na celu zagwarantowanie ochrony Twoich praw. Poniżej prezentujemy Ci Twoje najważniejsze uprawnienia, ich podstawę prawną oraz pouczenie, jak praktyce możesz z nich skorzystać:

    1. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych (Art. 7 ust. 3 RODO) możesz wykonać poprzez skorzystanie z funkcjonalności serwisu internetowego, a w razie potrzeby także poprzez kontakt z Administratorem;

    2. Prawo do uzyskania przejrzystej informacji o Twoich danych osobowych (Art. 12 ust. 1 RODO) możesz wykonać poprzez zapoznanie się z polityką prywatności, a w razie potrzeby także poprzez kontakt z Administratorem;

    3. Prawo do prowadzenia z Administratorem przejrzystej komunikacji dotyczącej w szczególności Twoich praw oraz przypadków naruszenia ochrony danych osobowych (Art. 12 ust. 1 RODO) możesz wykonać poprzez zapoznanie się z polityką prywatności, a w razie potrzeby także poprzez kontakt z Administratorem;

    4. Prawo do otrzymania informacji określonych w art. 13 RODO, które są podawane przy zbieraniu Twoich danych osobowych (Art. 13 RODO) możesz wykonać poprzez zapoznanie się z polityką prywatności, a w razie potrzeby także poprzez kontakt z Administratorem;

    5. Prawo do otrzymania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane (Art. 15 ust. 1 RODO) możesz wykonać poprzez kontakt z Administratorem;

    6. Prawo do otrzymania dostępu do Twoich danych osobowych oraz dotyczących ich informacji określonych w art. 15 RODO (Art. 15 ust. 1 RODO) możesz wykonać poprzez kontakt z Administratorem;

    7. Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych (Art. 16 RODO) możesz wykonać poprzez kontakt z Administratorem;

    8. Prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych (Art. 17 RODO) możesz wykonać poprzez kontakt z Administratorem;

    9. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (Art. 18 RODO) możesz wykonać poprzez kontakt z Administratorem;

    10. Prawo do przenoszenia danych (Art. 20 RODO) możesz wykonać poprzez kontakt z Administratorem;

    11. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, a w tym wobec profilowania (Art. 21 RODO) możesz wykonać poprzez kontakt z Administratorem;

    12. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Art. 77 RODO) możesz wykonać poprzez skorzystanie z informacji dostępnych na stronie https://uodo.gov.pl/83.

Komu Administrator powierza przetwarzanie moich danych osobowych?

W celu zapewnienia dostępności serwisu internetowego oraz możliwości korzystania przez Ciebie 

z jego funkcjonalności, a także dla zapewnienia Ci obsługi koniecznym jest posiłkowanie się przez nas usługami i produktami wielu podmiotów. W każdym przypadku nawiązania współpracy z takim podmiotem weryfikujemy, czy daje on rękojmię dla prawidłowego i bezpiecznego przetwarzania Twoich danych osobowych, a także czy Twoje dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Skuteczna realizacja wymienionych powyżej celów może wymagać od nas powierzenia Twoich danych osobowych następującym podmiotom:

    1. OVH.pl– dostawca usług hostingowych (obszar przekazania danych: tylko EOG);

    2. MYDEVIL.net – dostawca poczty elektronicznej (obszar przekazania danych: tylko EOG);

    3. WEBRANGE– dostawca usługi IT (obszar przekazania danych: tylko EOG);

    4. PayU – dostawca systemu płatności online (obszar przekazania danych: poza EOG);

    5. Inpost, DHL – dostawca usług kurierskich (obszar przekazania danych: tylko EOG);

    6. PCMARKET – dostawca aplikacji do obsługi księgowości (obszar przekazania danych: tylko EOG);

    7. BIUROORZEŁ – dostawca usług księgowych (obszar przekazania danych: tylko EOG);

    8. WEBRANGE– dostawca czatu (obszar przekazania danych: tylko EOG);

    9. MYDEVIL.net – dostawca systemu do e-mail marketingu (obszar przekazania danych: tylko EOG);

    10. WEBRANGE – dostawca systemu typu CRM (obszar przekazania danych: tylko EOG);

    11. WEBRANGE– dostawca systemu typu centrum pomocy (Helpdesk) (obszar przekazania danych: tylko EOG);

    12. Meta Platforms Inc. (dawniej Facebook Inc.) – dostawca fanpage, narzędzi do prowadzenia kampanii reklamowych, narzędzi analitycznych, funkcjonalności udostępniania treści w mediach społecznościowych (obszar przekazania danych: poza EOG);

    13. Google Llc. – dostawca narzędzi do prowadzenia kampanii reklamowych, narzędzi analitycznych, funkcjonalności udostępniania treści w mediach społecznościowych oraz pakietu narzędzi biurowych Google Workspace (obszar przekazania danych: poza EOG);

    14. Twitter Inc. – dostawca funkcjonalności udostępniania treści w mediach społecznościowych (obszar przekazania danych: poza EOG);

    15. Linkedin Corp. – dostawca funkcjonalności udostępniania treści w mediach społecznościowych (obszar przekazania danych: poza EOG).

Co oznacza rozróżnienie „tylko EOG / poza EOG” w kontekście przekazywania moich danych osobowych?

RODO obowiązuje na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w skrócie „EOG”), w skład którego wchodzą wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein. Jeżeli Twoje dane osobowe są przekazywane do innego kraju niż wyżej wymienione, to przyjmuje się, że trafiają one do państwa trzeciego (a więc „poza EOG”). RODO zezwala na takie działania, ale pod pewnymi warunkami określonymi w rozdziale V tego aktu. Zapewniamy, że wszyscy odbiorcy Twoich danych poza EOG dają rękojmię zgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych oraz stosowania adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych dla zapewnienia im bezpieczeństwa.

Czy moje dane osobowe mogą być wydane na żądanie organów państwowych?

Twoje dane zostaną udostępnione, jeżeli z takim żądaniem wystąpi uprawniony podmiot (Prokuratura, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych itp.). W każdym jednak przypadku badamy podstawę prawną i zakres takiego żądania.

IV. SERWIS INTERNETOWY

Jakie wymogi techniczne muszę spełnić, aby móc korzystać z serwisu internetowego?

W celu skorzystania z serwisu internetowego musisz posługiwać się systemem teleinformatycznym spełniającym następujące, minimalne wymogi techniczne:

        a. komputer lub urządzenie mobilne (urządzenie końcowe);

        b. dostęp do internetu;

        c. przeglądarka internetowa (dokładamy najwyższych starań, aby serwis internetowy był prawidłowo obsługiwany przez przeglądarki Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera oraz Apple Safari).

Czy korzystanie z serwisu internetowego jest bezpieczne?

Tak, stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić Twoim danym osobowym bezpieczeństwo, a w szczególności posiadamy aktualny certyfikat SSL.

Niezależnie od powyższego powinieneś stosować własne środki techniczne (programy antywirusowe, zapory sieciowe etc.) w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet (np.: szkodliwe/złośliwe oprogramowanie).

Czy serwis internetowy korzysta z pamięci podręcznej (cache) mojego urządzenia?

W celu zapewnienia Ci najwyższej jakości usług możemy korzystać z pamięci podręcznej Twojego urządzenia. Dzięki temu przy Twojej ponownej wizycie w serwisie internetowym nie są już pobierane te same dane, co znacząco poprawia szybkość i komfort korzystania z serwisu internetowego.

Jakie dane o mnie są gromadzone na serwerze, na którym znajduje się serwis internetowy?

Korzystanie przez Ciebie z serwisu internetowego wiąże się z koniecznością przesyłania przez Twoją przeglądarkę internetową zapytań do serwera, a ten z kolei zapisuje je w tzw. logach.

Wspomniane logi zawierają informacje o wykorzystywanym przez Ciebie urządzeniu, jego systemie operacyjnym oraz powiązanych z nim: adresie IP, datą i godziną Twoich odwiedzin w serwisie internetowym, długością czasu, jaki w nim spędziłeś i rodzaju przeglądarki internetowej, z której korzystałeś. Dane gromadzone w logach serwera mają charakter anonimowy i nie pozwalają na ustalenie Twojej tożsamości, a dostęp do nich posiadają tylko upoważnione osoby.

V. COOKIES

Czym są pliki cookies?

Ciasteczka (ang. cookies) stanowią informacje tekstowo-numeryczne przesyłane do Twojej przeglądarki przez serwer obsługujący nasz serwis internetowy. Dzięki cookies nasz serwis internetowy może rozpoznawać preferowane przez Ciebie treści, a także m.in. przechowywać zapisane przez Ciebie dane (np.: zawartość koszyka w sklepie internetowym). 

Więcej o plikach cookies możesz dowiedzieć się na przeznaczonej im stronie Wikipedii.

Czy pliki cookies dzielą się na jakieś kategorie?

Tak. Co do zasady ciasteczka dzielą się na pliki cookies własne oraz pliki cookies podmiotów trzecich.

Pliki cookies własne związane są z naszym serwisem internetowym i służą weryfikacji, czy jesteś aktualnie zalogowany, usprawniają działanie naszego sklepu internetowego i procesu składania 

w nim zamówień, a także zapisują tak istotne zdarzenia jak zaakceptowanie przez Ciebie regulaminów, polityk czy wyrażenie zgód marketingowych. Z kolei pliki cookies podmiotów trzecich pozwalają na korzystanie z udostępnianych przez te podmioty treści lub funkcjonalności. Przykładowo odtwarzanie osadzonych w naszym serwisie internetowym filmów wiąże się z zaakceptowaniem polityki cookies podmiotu, który przechowuje i udostępnia ten film (np.: Vimeo, Youtube etc.). Podobnie działają wszelkie wtyczki, pozwalając na udostępnianie treści z naszego serwisu internetowego bezpośrednio na Twoim profilu w mediach społecznościowych (np.: Facebook, Twitter, Linkedin etc.).

Co wspólnego mają ze sobą pliki cookies i marketing internetowy?

Pliki cookies umożliwiają nam stosowanie tzw. remarketingu. Oznacza to, że możemy wyświetlać Ci w innych serwisach reklamy zachęcające do podjęcia określonych działań w naszym serwisie internetowym (np.: zakupienia produktu, skorzystania z promocji etc.). Ciasteczka również pozwalają na wyświetlanie Ci reklam w portalach społecznościowych takich jak Facebook. Takie pliki cookies zbierane są jednak w sposób anonimowy i nie pozwalają na Twoją identyfikację.

Dlaczego pytacie mnie czy wyrażam zgodę na korzystanie z plików cookies?

Zapewne zauważyłeś, że przy pierwszej wizycie w naszym serwisie internetowym wyświetliło Ci się okienko z informacją o stosowaniu przez nas plików cookies. Jesteśmy zobowiązani, aby poinformować Cię o stosowaniu plików cookies i zapytać Cię o zgodę. Wynika to z art. 173 ustawy 

z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1648). Jeżeli wyraziłeś zgodę, to będziemy wykorzystywać ciasteczka zgodnie z warunkami tej polityki prywatności.

Do czego służą wam pliki cookies?

Pliki cookies pozwalają nam m.in.:

    • zapewnić Ci sprawne i szybkie funkcjonowanie serwisu internetowego;

    • umożliwić Ci zapisanie wszelkich ustawień, jakich dokonałeś w serwisie internetowym;

    • umożliwić Ci udostępnianie treści z naszego serwisu internetowego bezpośrednio na Twoim profilu w mediach społecznościowych;

    • umożliwić Ci odtwarzanie treści z serwisów zewnętrznych, które zostały osadzone w naszym serwisie internetowym;

    • korzystać z narzędzi marketingowych;

    • zapewnić, że będą kierowane do Ciebie spersonalizowane reklamy, które będą możliwie dopasowane do Twoich preferencji konsumenckich.

Czy mogę wycofać moją zgodę na korzystanie z plików cookies?

Tak. Nastąpi to automatycznie z chwilą, kiedy usuniesz nasze pliki cookies ze swojego urządzenia, 

a następnie zmienisz ustawienia swojej przeglądarki. W dalszej części polityki prywatności dowiesz się, jak to zrobić.

Chcę zmienić ustawienia mojej przeglądarki dotyczące korzystania z plików cookies, ale nie wiem, jak to zrobić.

Na rynku dostępnych jest wiele przeglądarek i w ich obsłudze mogą występować znaczące różnice.

By znaleźć najbardziej aktualne informacje dotyczące ustawień z zakresu plików cookies, odwiedź stronę wydawcy Twojej przeglądarki.

    1. Chrome – https://www.google.pl/chrome/

    2. Safari – https://support.apple.com/pl-pl/safari

    3. Opera – https://www.opera.com/pl

    4. Edge – https://www.microsoft.com/pl-pl/edge

    5. Firefox – https://www.mozilla.org/pl/firefox/new/

Czy zaakceptowanie plików cookies zmienia coś na moim urządzeniu?

Pliki cookies są zapisywane na Twoim urządzeniu, ale w żaden sposób nie modyfikują jego ustawień, ani nie ingerują w dotychczasowy sposób jego funkcjonowania.

Czy istnieją dla mnie jakieś zagrożenia związane z zaakceptowaniem stosowania plików cookies?

Wykorzystywanie technologii cookies nie niesie ze sobą jakichkolwiek zagrożeń dla Twojego urządzenia. W szczególności zaakceptowanie stosowania ciasteczek nie sprawi, że Twoje urządzenie będzie bardziej narażone na zainfekowanie wirusami lub instalację niechcianego, szkodliwego lub złośliwego oprogramowania.

Czy niezaakceptowanie plików cookies wpływa na to, jak korzystam z serwisu internetowego?

Niestety najpewniej korzystanie przez Ciebie z serwisu internetowego nie będzie już tak szybkie 

i wygodne jak mogłoby być. Dodatkowo wyświetlane Ci treści nie będą spersonalizowane, a także mogą mieć charakter bardzo ogólny i w żaden sposób niedopasowany do Twoich preferencji.

VI. PROFILOWANIE

Czym jest profilowanie?

Profilowanie to inaczej analiza Twoich przyzwyczajeń konsumenckich. Na jej podstawie w sposób zautomatyzowany dostarczane są Ci treści, co do których istnieje największe prawdopodobieństwo, że będą Cię interesować lub w inny sposób będą dla Ciebie odpowiednie. Proces profilowania zawsze jest prowadzony na podstawie Twojej zgody.

Czy proces profilowania może w jakikolwiek sposób wpłynąć na moją sytuację prawną?

Nie. W wyniku przeprowadzonego profilowania nie zapadają żadne zautomatyzowane decyzje, które wywoływałyby w stosunku do Ciebie jakiekolwiek skutki prawne, a w szczególności takie, które w jakikolwiek sposób mogłyby naruszać Twoje prawa lub wolności.

Czy proces profilowania może w jakikolwiek sposób wpłynąć na moją sytuację faktyczną?

Tak. W wyniku przeprowadzonego profilowania mogą zapaść zautomatyzowane decyzje polegające na np.: przyznaniu Ci rabatu czy zaoferowaniu Ci innych, preferencyjnych warunków zakupowych. 

W każdym jednak przypadku do Ciebie należy decyzja, czy skorzystać z naszej oferty.

Jakie dane wykorzystywane są w procesie profilowania?

Są to:

    • informacje o systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Twoje urządzenie wykorzystywane do przeglądania naszego serwisu internetowego;

    • informacje o przeglądarce, jaką wykorzystujesz do zapoznawania się z treściami umieszczonymi w naszym serwisie internetowym;

    • informacje o podstronach naszego serwisu internetowego, z którymi się zapoznałeś oraz o czasie, jaki spędziłeś na tych poszczególnych podstronach,

    • informacje o źródle Twojego wejścia do naszego serwisu internetowego;

    • informacje o przedziale wiekowym, w jakim się obecnie znajdujesz;

    • informacje o Twojej płci;

    • informacje o Twojej przybliżonej lokalizacji zawężonej jedynie do miejscowości; w jakiej się znajdujesz w chwili korzystania z serwisu internetowego.

W żadnym przypadku powyższe dane analityczne nie mogą posłużyć do zidentyfikowania Ciebie jako użytkownika naszego serwisu internetowego, a w szczególności nie zestawiamy tych danych z Twoimi danymi osobowymi.

VII. KOMUNIKACJA

Kiedy mogę się skontaktować z Administratorem w sprawach związanych serwisem internetowym?

Kontakt z nami jest możliwy we wszystkie dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00. Za dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90).

Czy moje rozmowy telefoniczne z Administratorem są nagrywane?

Nie. Nie rejestrujemy naszych rozmów przychodzących ani wychodzących.

Jak długo będą przechowywane moje dane osobowe?

W żadnym jednak przypadku okres przechowywania Twoich danych nie będzie dłuższy niż prawem przewidziany termin przedawnienia ewentualnych roszczeń stron, który obecnie wynosi najwięcej 

6 lat (art. 118 Kodeksu cywilnego).

Czy korzystając z dostępnych w serwisie internetowym kanałów komunikacji (formularz, adres e-mail, czat, pozostawienie opinii etc.), muszę się zgodzić na przetwarzanie moich danych osobowych?

Nie musisz się zgodzić na przetwarzanie swoich danych osobowych, ale jest to równoznaczne 

z brakiem możliwości udzielenia Ci odpowiedzi na Twoje zapytanie. W takim przypadku Administrator usunie Twoją wiadomość i zawarte w niej dane osobowe.

Czy mogę usunąć treści opublikowane przeze mnie w serwisie internetowym, jak np. opinie?

Tak. W każdym czasie możesz usunąć opublikowane przez siebie treści, korzystając z funkcjonalności serwisu internetowego lub zwrócić się do Administratora z żądaniem ich usunięcia. W takim jednak przypadku dane osobowe przekazane Administratorowi w momencie publikacji treści będą nadal przetwarzane z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora (dochodzenia lub obrona przed roszczeniami). 

Czy zapisując się na newsletter lub zwracając się o wysyłanie do mnie powiadomień o promocjach lub dostępności produktu, mogę później tę zgodę wycofać?

Tak, w każdym czasie możesz wypisać się z newslettera lub innych subskrypcji powiadomień lub zwrócić się do Administratora z żądaniem usunięcia Cię ze stosownych list odbiorców tych treści.

W takim jednak przypadku dane osobowe przekazane Administratorowi w momencie zapisu lub subskrypcji będą nadal przetwarzane z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora (konieczność wykazania, że dane zostały zebrane za uprzednio wyrażoną zgodą). 

Jakie treści będę otrzymywać, zapisując się na newsletter lub dokonując subskrypcji innych powiadomień?

O rodzaju i przedmiocie treści merytorycznych informujemy Cię w momencie dokonania zapisu lub subskrypcji. Administrator może na podstawie Twojej zgody wykorzystywać Twoje dane w celach związanych z marketingiem usług lub produktów, a w szczególności może wysyłać Ci informację handlową w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Przez jaki okres czasu przechowywana jest korespondencja prowadzona 

z Administratorem oraz związane z nią dane osobowe?

Historia Twojej komunikacji prowadzonej z Administratorem może być archiwizowana z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora (dochodzenie lub obrona przed roszczeniami). Okres przechowywania tych treści uzależniony jest od ich przedmiotu i znaczenia dowodowego, ale 

w żadnym jednak przypadku nie będzie on dłuższy niż prawem przewidziany termin przedawnienia ewentualnych roszczeń stron.

VIII. TREŚCI

Do kogo należą treści opublikowane w serwisie internetowym?

Treści należą do Administratora (jest właścicielem autorskich praw majątkowych lub posiada licencję), chyba że wprost zastrzegliśmy inaczej i wskazaliśmy ich Twórcę.

Czy mogę wykorzystać treści opublikowane w serwisie internetowym do własnych celów?

Nie. Administrator ani wprost, ani w sposób dorozumiany nie udziela Ci jakiejkolwiek licencji na wykorzystywanie treści w innym celu aniżeli zapoznawanie się z nimi w toku korzystania z serwisu internetowego. Jeżeli poszczególne treści przeznaczone są do ich rozpowszechniania, Administrator wprost to wskaże w serwisie internetowym.

IX. KONKURSY I PROMOCJE

Czy w serwisie internetowym mogą być organizowane konkursy lub promocje?

Tak, ale w takim przypadku Administrator opublikuje osobny regulamin, który wskazywać będzie warunki konkursu lub promocji, a także zakres i sposób przetwarzania danych osobowych ich uczestników.

Czym są linki afiliacyjne?

Administrator może publikować w serwisie internetowym linki afiliacyjne, które odsyłać będą Cię do treści lub ofert opublikowanych na stronach internetowych osób trzecich. Administrator dołoży najwyższych starań, aby linki afiliacyjne były wyraźnie oznaczone. Kliknięcie przez Ciebie w link afiliacyjny nie spowoduje naliczenia Ci jakichkolwiek opłat, ale Administrator może uzyskać niewielką prowizję, jeżeli dokonasz zakupów u osób trzecich, uprzednio przechodząc do interesujących Cię treści za pośrednictwem linku afiliacyjnego.

X. SKLEP INTERNETOWY

Czy składając zamówienie w sklepie muszę podać swoje dane osobowe?

Tak. Za każdym razem, kiedy składasz zamówienie za pośrednictwem sklepu, musisz podać nam swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania Twojego zamówienia. Podstawowe dane osobowe, jakich będziemy od Ciebie potrzebować, to imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, opcjonalne dane do wystawienia faktury (firma, NIP) i ewentualnie adres do dostawy przedmiotu zamówienia.

Jakie informacje są o mnie gromadzone w związku z dokonywanymi zakupami w sklepie?

Prócz Twoich danych osobowych przechowujemy w bazie informacje o dacie złożenia zamówienia, jego wartości, produktach, jakie nabyłeś oraz o wybranym sposobie ich opłacenia i dostawy.

Jaki podmiot będzie przetwarzać moje dane osobowe, jeżeli zdecyduję się opłacić zamówienie poprzez bramkę płatności?

Każdy z naszych partnerów obsługujących nasze transakcje jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego i wpisanym do rejestru krajowych instytucji płatniczych. Aktualność tego wpisu możesz zweryfikować na stronie https://e-rup.knf.gov.pl/.

Warunki korzystania z bramki płatności oraz zasady, na jakich podmiot ten przetwarza Twoje dane osobowe, określa odpowiednio regulamin i polityka prywatności.

    1. PayU-regulamin(https://poland.payu.com/wp-content/uploads/sites/14/2020/03/Regulamin_systemu_PayU_3.pdf) i polityka prywatności (https://poland.payu.com/zasady-prywatnosci-w-payu/)

Jak mam złożyć reklamację i jakie dane osobowe będę musiał w związku z tym podać?

Reklamacja może być kierowana do Administratora i powinna zawierać:

        ◦ identyfikujące Cię dane, jakie podałeś przy składaniu zamówienia lub numer tego zamówienia;

        ◦ zwięzłe określenie przedmiotu reklamacji;

        ◦ zwięzłe określenie Twoich oczekiwań co do sposobu załatwienia przez nas reklamacji;

        ◦ inne informacje, które uznasz, że będą dla nas przydatne przy rozpoznawaniu reklamacji.

Jeżeli jakiekolwiek kwestie poruszone w Polityce Prywatności są dla Ciebie niejasne lub potrzebujesz dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Administratorem.

Produkt dodany do ulubionych
Produkt dodany do porównania.

Prześlij nam swój adres e-mail, a dzięki temu będziesz informowany o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach

Zarządzanie plikami cookies

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie witryny. W zależności od kategorii, pliki cookies mogą być wykorzystywane do personalizacji proponowanych usług lub prowadzenia analiz pozwalających na jak najlepsze dostosowanie naszej oferty. Możesz wycofać zgodę w dowolnym momencie poprzez link znajdujący się w polityce prywatności.

Zapoznaj się z polityką prywatności